Shërbime tjera  

OFERTA PËR MIRËMBAJTJEN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE FISKALE

- Koha e intervenimit për Prishtinë me rrethinë është 48 orë, për qytetet tjera është 72 orë nga koha e pranimit të kërkesës për intervenim me anë te telefonit, e-mailit apo faksit.
1. Programimi dhe fshirja e artikujve, grupeve të artikujve dhe operatorëve;
2. Asistencë telefonike;
3. Përkrahje nga distanca, për printer fiskal (me aplikacione qe mundësojnë një gjë të tillë);
4. Rigjenerimi i qelësave (license key) të F-LINK KS dhe PGM aplikacioneve për printer fiskal;
5. Ndryshimet në legjislacionin e Ministrisë së Financave për PEF, siç janë:
- Ndryshimi i normave të TVSH, aktivizimi i të rejave; - Azhurimi dhe rifreskimi i firmware-it (sistemit operativ të pajisjes).
6. Të tjera:
- Ndryshimi i adresës (nuk vlenë per MP 55B); - Ndryshimi i orës dhë datës; - Ndryshimi i numrit të telefonit (nuk vlenë per MP 55B) - Dergimi i raporteve mujore.
7. Shërbimi i servisimit (puna e dorës);
Sqarim:
- Pjesët eventuale që duhet të ndërrohen për evitim të defekteve, vlen edhe për modulin fiskal-MF si dhe librin elektronik-EJ, nuk mbulohen me këtë pako;
- Me kërkesën eksplicite të klientit për intervenim në piken e tij të shitjes aplikohet edhe shpenzimi i transportit;
- Pajisja duhet të sjellet nga klienti në servis;
1. Të gjitha pikat e përfshira në Pakon 1;
2. Të gjitha pjesët eventuale që duhet të ndërrohen për evitim të defekteve, vlenë edhe për modulin fiskal-MF si dhe librin elektronik-EJ, mbulohen me këtë pako.
Sqarim:
- Me kërkesën eksplicite të klientit për intervenim në pikën e tij të shitjes aplikohet edhe shpenzimi i transportit.
- Pajisja duhet të sjellet nga klienti në servis;
- Me rastin e kërkesës për hyrje në TVSH, ndërrimi i MF dhe EJ karteles nuk përfshihen në këtë pako.
1. Të gjitha pikat e përfshira në Pakot 1 dhe 2;
2. Intervenimi tek klientet në pikat e shitjes;
o Kryerja e shërbimit, nëse është e mundur, në pikën e shitjes;
o Tërheqja e pajisjes nga teknikët e autorizuar në servis, riparimi dhe riinstalimi i saj në pikën e shitjes.
3. Dëmtimet e shkaktuara nga rryma (mbitensioni);
4. Riinstalimi i printer-it fiskal.
Çmimet janë me TVSH të përfshirë. 
VEREJTJE:
- Me rastin e kërkesës për hyrje në TVSH, ndërrimi i MF dhe EJ karteles nuk janë të përfshira në asnjerën pako, po ashtu thyerja (plasaritja) dhe derdhja e materieve të lëngshme mbi pajisje;
- Ndërrimi i numrit fiskal (ndërrimi i pronësisë), nuk mbulohet nga asnjëra pako e mirëmbajtjes.
- PAKO E GARANCIONIT VLEN VETEM PER 1 -VIT